Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

 

I. Spracovateľ osobných údajov / dodávateľ /

Madleniak – drevovýroba, s.r.o.
sído: Dulovce, Robotnícka č.120
IČO: 36554111
DIČ: 2020161968

 • dodávateľ získava osobné údaje prostredníctvom : pri osobnom kontakte s objednávajúcim., telefonicky , elektronickou komunikáciou

 

II. Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • dodávateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

 

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • dodávateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • dodávateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • dodávateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

V. Zverejnenie údajov

 • dodávateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

 

VI. Podmienky spracúvania

 • dodávateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo nkčnosť jeho informačných systémov
 • dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a
  nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných
  údajov dotknutej osoby

 

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník dodávateľovi ako dotknutej osobe je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje